Veřejný závazek

Poslání

Posláním Pečovatelské služby Trutnov je umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům, prostřednictvím naší podpory, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Pečovatelská služba je poskytována i rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.    

Cíle

 1. podporovat uživatele při zajištění jejich základních životních potřeb
 2. umožnit zachování maximálního možného samostatného a nezávislého způsobu života v přirozeném prostředí uživatele, pokud je to možné i ve spolupráci s rodinou
 3. podporovat zachování kontaktu s rodinou a přirozeným sociálním prostředím
 4. oddálení nutnosti umístění do ústavní péče

Zásady

 1. zachování práv a důstojnosti – pracovníci pečovatelské služby respektují lidská práva a svobody všech uživatelů, zachovávají jejich důstojnost a možnost volby s vědomím přiměřeného rizika
 2. zachování přirozeného prostředí – při poskytování služby se snažíme zamezit sociálnímu vyloučení uživatele, podporujeme uživatele při začlenění do běžného života
 3. individualizace služeb – služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb a požadavků uživatele, flexibilně se přizpůsobují měnící se situaci uživatele
 4. podpora samostatnosti – je podporována co nejvyšší možná míra samostatnosti a soběstačnosti uživatelů. Pracovníci uživatele podporují, aby se aktivně a podle svých možností podílel na řešení své nepříznivé sociální situace.
 5. partnerský přístup – pracovníci pečovatelské služby jsou uživateli oporou. Služby jsou poskytovány s respektem k individualitě každého uživatele a bez jakékoliv formy diskriminace.
 6. profesionalita poskytovaných služeb – pracovníci se při poskytování služeb a jednání s uživateli chovají profesionálně, v souladu s etickým kodexem. Všichni pracovníci splňují požadavky na odbornou způsobilost a jsou účastni pravidelného vzdělávání, což umožňuje zvyšování kvality poskytovaných služeb.
 7. podmínky pro vlastní vůli – pracovníci vedou uživatele k vědomí vlastní odpovědnosti a k podpoře samostatného života a  soběstačnosti. Pracovníci vytvářejí takové podmínky, aby se uživatel mohl svobodně rozhodnout, a poskytují uživateli informace potřebné k rozhodnutí.

Cílové skupiny

Pečovatelská služba je určena osobám v nepříznivé sociální situaci, které mají z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, přičemž tuto pomoc nemohou zajistit rodinní příslušníci nebo jiné osoby. Musí se jednat o osoby, které dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a osoby s invalidním důchodem, starší 19 let.

Pečovatelská služba je poskytována i rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Věková struktura cílových skupin

 • děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 • děti předškolního věku (1 – 7 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Místo a čas poskytování pečovatelské služby

 • v domácnostech občanů na území města Trutnova a spádových obcí (včetně domů s pečovatelskou službou)
 • ve středisku osobní hygieny – DPS Kryblická 450, Trutnov
 • mimo území města Trutnova – dovolují-li to provozní možnosti poskytovatele, mohou být doprovod a doprava poskytnuty i mimo Trutnov.

Terénní služba se poskytuje každý den od 6.00 hodin do 21.00 hodin.

V době rozvozu obědů může být rozsah poskytovaných služeb omezen a přizpůsoben provozním podmínkám organizace. V době od 15.30 hod. do 21. 00 hod. jsou obvykle poskytovány jen nezbytné úkony, tedy bez nákupů, úklidu. Čas poskytování jednotlivých úkonů a jejich četnost jsou sjednány individuálně, na základě potřeb uživatele a možností poskytovatele. Podrobnosti jsou uvedeny v individuálním plánu, který s uživatelem sestaví klíčový pracovník.

Pečovatelská služba nenahrazuje komerční a veřejně dostupné služby.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace