Domy s pečovatelskou službou – DPS

 

V Trutnově se nachází 7 objektů DPS, všechny jsou ve vlastnictví Města Trutnova a spravuje je MEBYS Trutnov s.r.o., správce nemovitostí.

Seznamte se s dokumenty

Pravidla pro umísťování občanů v DPS - kliknutím stáhnete PDF

Kritéria pro umístění v DPS a stanovisko sociální komise - kliknutím stáhnete PDF

Žádost o umístění v domě s pečovatelskou službou - kliknutím stáhnete PDF

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele - kliknutím stáhete PDF

 

Objekty se nacházejí v blízkosti centra města.

Objekt se nachází v klidné části města, v blízkosti centra a nemocnice.

Objekty se nacházejí na České čtvrti, v místě bývalého Humlova dvora

Objekt se nachází na sídlišti Zelená louka v Horním Starém Městě.

Jak zažádat o ubytování v DPS

Byty v DPS ve vlastnictví města Trutnova jsou určeny především k zajištění specifického mezistupně života občanů, tj. obdobím mezi jejich samostatným bydlením ve vlastní domácnosti a pobytem v ústavním zařízení.

Byty v DPS jsou určeny občanům s nepřetržitým trvalým pobytem v Trutnově (nejméně po dobu 5 let před podáním žádosti), splňujícím níže uvedené podmínky:

 1. mají sníženou schopnost při péči o vlastní osobu a domácnost, zároveň však mají schopnost samostatného bydlení a základní sebeobsluhy
 2. dosáhli důchodového věku nebo jsou příjemci některé z dávek důchodového pojištění
 3. nejsou postiženi akutními psychotickými poruchami, akutní toxikomanií
 4. žijí v sociálně nepříznivých podmínkách
 5. stávající životní úroveň jim a jejich rodině neumožňuje zajistit dostatečnou péči o sebe (byt v poschodí bez výtahu, topení na tuhá paliva, nevyhovující hygienické podmínky, apod.)
 6. jejich hlavní zdroje příjmu postačují k úhradě předpokládaného nájemného a souvisejících nákladů v DPS, poskytovaných služeb a současně k uspokojení základních životních potřeb
 7. nejsou dlužníky města
 8. pokud se jedná o nájemce bytu ve vlastnictví města, ukončí v případě přidělení bytu v DPS z vlastního podnětu dosavadní nájemní vztah

V případě partnerských dvojic (manželé, druh a družka, registrovaní partneři a další dvojice) postačí, pokud alespoň jedna z osob splňuje výše uvedené podmínky.

Do DPS mohou být rovněž umístěni občané, kteří nemají trvalý pobyt v Trutnově, ale ve městě dříve dlouhodobě žili (nepřetržitě alespoň po dobu 5 let) nebo zde má před podáním trvalý pobyt nepřetržitě nejméně po dobu 5 let některý z jejich rodinných příslušníků.

Podání žádosti o umístění v DPS

 1. Žadatel vyplní žádost, která je k dispozici na MěÚ Trutnov a na webových stránkách města Trutnova. Žádost ke stažení také ZDE – žádost v pdf
 2. K žádosti se dokládá vyjádření ošetřujícího lékaře, které nesmí být starší půl roku a informace o pravidelném měsíčním příjmu.Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele
 3. Vyplněná žádost se podává na Odbor sociální MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 161, 541 16  Trutnov.

O umístění občana do DPS rozhoduje, na základě doporučení sociální komise, Rada města Trutnova. Byty v DPS se pronajímají prázdné, nový nájemce si ho vybaví vlastním nábytkem.

Obyvatelům DPS je poskytována terénní pečovatelská služba stejným způsobem a za stejných podmínek jako ostatním uživatelům v domácnostech na území města Trutnova, a to na základě uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

DPS NEJSOU ústavním zařízením a není v nich poskytována péče 24 hodin denně.

Práva a povinnosti nájemců bytů v DPS, práva a povinnosti pronajímatele bytů v DPS upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace